Sveriges flexiblaste Snabblån!

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KONSUMENTKREDITAVTAL

Maj 2018

1. Allmänt

Kreditgivare är Na No Invest & Finans AB med org.nr 556761-2162 och Box 988 114 79 Stockholm(”Nanoflex”). Nanoflex står under Finansinspektionens tillsyn och bedriver tillståndspliktig kreditgivning.

Nanoflex erbjuder på www.nanoflex.se lån utan säkerhet på 1 000 till 10 000 kr till privatpersoner (”Kredittagaren” eller ”Sökanden”). Kredittiden är mellan 30 och 90 dagar. Samtliga lån, utom 30- och 45-dagarslånen vilka består av en delbetalning, är så kallade annuitetslån vilket innebär att beloppet att betala varje månad är desamma. 61-dagarslånet är ett annuitetslån där annuiteten beräknas från och med dagen efter kreditens utbetalning där betalningarna förfaller dag 31 och 61.

Dessa allmänna lånevillkor gäller mellan Kredittagaren och Nanoflex och träder i kraft när Kredittagaren godkänner dem fram tills att Kredittagarens samtliga förpliktelser enligt konsumentkreditavtalet fullgjorts. Kredittagaren godkänner dessa allmänna villkor vid inlämnande av en ansökan om kredit.

2. Beviljande av kredit

Kredit kan beviljas till Sökanden som gjort en kreditansökan, är 20 år eller äldre och är 70 år eller yngre, varit folkbokförd i Sverige sedan minst 2 år tillbaka, inte har några betalningsanmärkningar samt en sammanräknad deklarerad årsinkomst på minst 50 000 kr.

Nanoflex ger ett preliminärt besked om kreditbeslutet till Sökanden som sedan kan komma att ändras till avslag eller ett erbjudande om lägre kreditbelopp när väl definitiv bekräftelse skickas ut. Den av Nanoflex beviljade kreditansökan tillsammans med kreditvillkoren och dessa allmänna villkor utgör konsumentkreditavtalet mellan Nanoflex och Kredittagaren.

Nanoflex genomför sedvanlig kreditprövning innan kredit beviljas och kan komma använda sig av information inhämtad från ett kreditupplysningsföretag vid kreditprövningen. Omfrågandekopia skickas i första hand via digital postlåda och är så inte möjligt enligt kreditupplysningsföretagets vid var tid gällande rutiner skickas kopian brevledes. Nanoflex får inhämta ytterligare uppgifter rörande exempelvis Sökandens nuvarande ekonomiska situation som del av kreditprövningen. Nanoflex betalar ut beviljat kreditbelopp till av Kredittagaren anvisat bankkonto.

Nanoflex ska lämna information till Kredittagaren om kreditansökan avslås. Om avvisande av kreditansökan sker på grundval av sökning i databas hos ett kreditupplysningsföretag ska uppgifter lämnas härom till Kredittagaren.

3. Återbetalning

Kredittagaren återbetalar kredit till av Nanoflex anvisat bankgirokonto. Förfallodagar och belopp anges vid kredittillfället, på avisering/ar samt på konsumentkreditavtalet. Betalningen ska vara Nanoflex tillhanda på förfallodagen. Om detta datum inte är en bankdag ska betalningen vara Nanoflex tillhanda på närmaste därefter följande bankdag. Med bankdag avses alla dagar utom lördag, söndag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton eller annan allmän helgdag.

Återbetalningsbeloppet består av amorteringsdel och en räntedel. För annuitetslån innebär detta att den del av betalningen som avser amortering ökar för varje delbetalning samt att räntebeloppet minskar, men att beloppet att återbetala varje månad alltid är lika stort. Det exakta beloppet som förfaller till betalning varje månad framkommer i konsumentkreditavtalet och på avisering. Kreditens samtliga aviseringar distribueras per e-post inom en vecka efter kreditens utbetalning.

Om avisering av någon anledning inte kommit till dig senast tio dagar innan ett belopp förfaller till betalning, ska du som Kredittagare själv ta kontakt med kundtjänst. Skyldighet att erlägga betalning i enlighet med konsumentkreditavtalet föreligger även om avisering ej erhållits.

Kredittagaren har möjlighet att få en sammanställning där det framgår när kapital, ränta och avgifter ska betalas. Nanoflex har rätt att vid mottagen betalning avräkna vid betalningstillfället förfallen kostnad för amorteringsplan, aviseringar, påminnelseavgift, inkassokostnad, avtalad ränta, dröjsmålsränta och övriga kostnader innan avräkning sker på kreditbeloppet.

För det fall Kredittagaren betalar ett för stort belopp ska Nanoflex till det bankkonto Kredittagaren angav i kreditansökan återbetala det överskjutande beloppet till den del det är större än 30 kr.

4. Avtalad ränta och avgifter

Räntebelopp i kronor, nominell ränta och den effektiva räntesatsen för krediten anges vid ansökningstillfället och i konsumentkreditavtalet. Samtliga lån löper med en fast avtalad ränta vilken redovisas på Nanoflex hemsida vid ansökningstillfället. Inga andra kostnader tillkommer.

5. Ångerrätt och förtidsinlösen

Kredittagaren har rätt att när som helst betala hela lånet i förtid. Kredittagaren har rätt inom 14 dagar från dagen då avtalet ingicks utnyttja sin ångerrätt enligt konsumentkreditlagen (2010:1846) och frånträda konsumentkreditavtalet. Avbeställning sker genom att Kredittagaren kontaktar kundtjänst, skriftligen om avbeställning sker genom ombud. Skriftligt meddelande ska innehålla uppgift om att avbeställning sker, uppgift om Kredittagarens namn, personnummer, mobiltelefonnummer, datum samt Kredittagarens underskrift. Senast 30 dagar efter Kredittagarens avbeställning ska denna återbetala kreditbelopp, upplupen ränta och kostnader räknat från den dag då Kredittagaren fick tillgång till krediten till och med den dag återbetalning sker.

Kredittagaren har enligt konsumentkreditlagen (2010:1846) rätt att när som helst återbetala lånet före den avtalade förfallodagen.

Vid förtida återbetalning ska Kredittagaren återbetala kreditbelopp, upplupen ränta och kostnader räknat från den dag då Kredittagaren fick tillgång till krediten till och med den dag återbetalning sker. Vid förtidsinlösen ska Kredittagaren innan lösenbeloppet betalas meddela Nanoflex att förtidsinlösen önskas vid ett angivet datum varvid en bekräftelse på totalt lösenbelopp kommer att tillsändas Kredittagaren. Nanoflex har rätt att vid förtidsinlösen ta ut ränteskillnadsersättning motsvarande en (1) procent av det förtidsbetalade beloppet eller, om det vid tidpunkten för förtidsbetalningen är kortare tid än ett år kvar av kreditavtalets löptid, en halv (0,5) procent av det förtidsbetalade beloppet.

Meddelande om ångerrätt eller förtidsinlösen ska kommuniceras till Nanoflex genom: Na No Invest & Finans AB (Nanoflex), Box 988, Stockholm, telefon 08-590 757 00 eller e-post info@nanoflex.se

6. Nanoflex rätt att säga upp kredit till återbetalning i förtid

6.1. Påföljder vid dröjsmål med betalning

Om betalning i enlighet med konsumentkreditavtalet uteblir förbehåller sig Nanoflex rätt att säga upp krediten till omedelbar betalning, varvid inkassoåtgärder kan komma vidtas enligt vad som i övrigt framgår av dessa allmänna villkor. Sådan betalning omfattar återstående lånebelopp, upplupen ränta, kostnader och eventuell dröjsmålsränta (”Kreditfordran”). Kreditfordran omfattar ej räntor och kostnader för tiden efter Nanoflex uppsägning.

Nanoflex har rätt att få betalning i förtid om:

1. Kredittagaren sedan mer än en månad är i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger tio procent av Kreditfordran,

2. Kredittagaren sedan mer än en månad är i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger fem procent av Kreditfordran och dröjsmålet avser två eller flera poster som förfallit vid olika tidpunkter,

3. Kredittagaren på något annat sätt är i väsentligt dröjsmål med betalning,

4. Säkerhet som ställts för krediten har avsevärt försämrats, eller

5. det står klart att konsumenten genom att avvika, skaffa undan egendom eller förfara på något annat sätt undandrar sig att betala sin skuld.

Vid förtida uppsägning gäller en uppsägningstid om minst 4 veckor från den tidpunkt då Nanoflex i rekommenderat brev avsänt uppsägningen. Om uppsägning inte sänds i rekommenderat brev gäller uppsägningen från den dag den kom Kredittagaren tillhanda. Om Nanoflex har begärt betalning i förtid, är Kredittagaren ändå inte skyldig att betala i förtid, om det belopp som förfallit jämte dröjsmålsränta betalas före utgången av uppsägningstiden.

6.2. Övriga orsaker till förtida uppsägning av kredit

Nanoflex har rätt att säga upp kredit till omedelbar betalning om det finns anledning att misstänka att Kredittagaren använder kredit, direkt eller indirekt, för att helt eller delvis främja penningtvätt och/eller finansiera särskilt allvarlig brottslighet. Nanoflex har även rätt till förtida uppsägning av kredit i det fall Kredittagaren uppgett missvisande eller felaktig information som väsentligen kan tänkas inverka på kreditavtalet.

7. Ränta och avgifter vid försenad betalning

Om betalning av kapital, ränta eller avgifter inte fullgörs i tid, ska Kredittagaren betala en särskild dröjsmålsränta på det förfallna beloppet till dess betalning sker. Dröjsmålsränta utgår med 36 procent per år. Därtill har Nanoflex rätt att ta ut en påminnelseavgift om f.n. 60 kr samt en förseningsavgift om 120 kr per påminnelsefaktura. Nanoflex har även vid utebliven betalning rätt att vidta inkassoåtgärder samt debitera Kredittagaren eller annan betalningsskyldig lagstadgade inkassokostnader jämte kostnader för eventuella myndighetsåtgärder.

8. Kredittagarens meddelandeplikt

Kredittagaren ansvarar för att de angivna uppgifterna är korrekta. Kredittagaren ska omedelbart underrätta Nanoflex om ändring av namn, telefonnummer, e-postadress, postadress, bankkonto och andra kontaktuppgifter. Kredittagaren är skyldig att på begäran informera Nanoflex om sina ekonomiska och andra omständigheter som inverkar på skuldförhållandet och som kan anses väsentliga för detta avtal.

9. Meddelande anses nå mottagaren

Meddelande som sänts till Kredittagarens folkbokföringsadress eller på den senast av Kredittagaren uppgivna postadressen, ska anses ha kommit Kredittagaren tillhanda senast på den sjunde dagen efter avsändandet. Meddelande som sänts till Kredittagarens senast uppgivna e-postadress eller telefonnummer, ska anses ha kommit Kredittagaren tillhanda senast på den sjunde dagen efter avsändandet.

10. Rätt att ändra på kreditvillkor

Nanoflex äger rätten att ändra på kreditvillkoren genom att på förhand meddela om detta skriftligen till Kredittagaren, förutsatt att ändringen inte ökar Kredittagarens skyldigheter eller minskar dennes rättigheter med undantaget att ändringen orsakats av en lagförändring eller ett myndighetsbeslut. Kredittagaren ska meddelas minst en månad innan ändringen äger rum. Om Kredittagaren inte godkänner ändringarna har Kredittagaren rätt att betala hela lånet i förtid i enlighet med punkt 5.

11. Överlåtelse av krediten

Nanoflex har rätt att utan Kredittagarens medgivande överlåta eller pantsätta krediten till annan. Kredittagaren ska alltid underrättas vid överlåtelse av krediten. Kredittagaren har enbart efter Nanoflex skriftliga medgivande rätt att överlåta krediten eller rättigheter eller skyldigheter under konsumentkreditavtalet till annan.

12. Samtycke till behandling och utlämning av personuppgifter

Personuppgifter som Kredittagaren lämnar till Nanoflex eller som annars registreras i samband med uppläggning eller hantering av kredit eller i övrigt inom avtalsförhållandet, kan komma att behandlas av Nanoflex såväl i Sverige som utomlands (även utanför EU/EES). Nanoflex kan också inhämta uppgifter från privata och offentliga register och komplettera personuppgifterna med dessa. Behandlingen av personuppgifterna sker för att Nanoflex ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt konsumentkreditavtalet och lag eller för att användas som underlag för Nanoflex marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling, beräkning och administration av rabatter, riskhantering, statistik och - om Kredittagaren inte har begärt spärr mot direktreklam - för att ge Kredittagaren erbjudanden om nya produkter och tjänster. Personuppgifterna kan också utlämnas till Nanoflex samarbetspartners i Sverige och utomlands (även utanför EU/EES), för användning för något av ovan angivna syften. Samkörning av personuppgifterna kan ske med motsvarande uppgifter hos Nanoflex eller någon av angivna mottagare. Personuppgifterna får bevaras och användas för något av ovan angivna ändamål även efter avslutandet av kreditförhållandet.

Kredittagaren kan genom att skicka en skriftlig och undertecknad förfrågan till Nanoflex:

• begära information om vilka personuppgifter om denne som Nanoflex behandlar,

• anmäla att han/hon inte vill ha direktreklam, och

• begära att rättelse sker av felaktiga eller ofullständiga uppgifter sker.

Genom att acceptera dessa villkor lämnar Kredittagaren sitt samtycke till den behandling av personuppgifter som beskrivits. Samtycke lämnas också till att Nanoflex eller annan som har rätt att använda uppgifter enligt ovan, tillställer Kredittagaren marknadsföring via e-post, sms eller annat liknande automatiskt system för kommunikation. Din e-postadress kan komma att lämnas ut till tredje part, och användas för elektronisk avisering och distribution av kreditupplysningskopia. I samband med kreditansökan sker en kreditprövning som innebär att en kreditupplysning beställs på dig. Du kommer då få en kopia på de uppgifter som lämnats ut om dig. Distributionen av denna kreditupplysningskopia sker elektroniskt via en webbportal och inloggningsuppgifter skickas till dig via e-post.

13. Ansvarsbegränsning

Nanoflex ansvarar inte i något fall för ren förmögenhetsskada, om inte skadan uppkommit genom konstaterat uppsåt eller grov oaktsamhet från Nanoflex sida. Nanoflex påtar sig inte något ansvar för någon form av skada hänförlig till Kredittagarens angivande av felaktiga eller icke-fullständiga uppgifter vid ansökan eller ansökningsprocessen eller i övrig orsakad av Kredittagarens oaktsamhet eller passivitet.

Vidare är Nanoflex inte ansvarig för skada beroende av svenskt eller utländskt lagbud, krigshändelse, blockad, strejk, naturkatastrof eller annan liknande omständighet (force majeure)

14. Klagomål och tvister

Klagomål sker genom telefon, e-post eller brev till Nanoflex. Klagomål kan riktas direkt till klagomålsansvarig på postadress Na No Invest & Finans AB, Att: Klagomålsansvarig, Box 988, 114 79 Stockholm. Klagomålsansvarig kan även nås genom kontakt med kundtjänst och där begära att ärendet ska hanteras av den klagomålsansvarige. Vid missnöje kan Kredittagaren även vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm, telefon 08-508 860 00 och Konsumenternas Bank- och finansbyrå, Box 24215, 104 51 Stockholm, telefon 0200-22 58 00.

Svensk rätt tillämpas på konsumentkreditavtalet och vid en eventuell tvist är svensk domstol behörig att pröva tvisten.

15. Tillsynsmyndighet

Na No Invest & Finans AB har tillstånd för konsumentkreditgivning av Finansinspektionen. Detta tillstånd är till för att säkerställa att verksamheten följer Finansinspektionens regelverk för den svenska kreditmarknaden.

Kontaktuppgifter till tillsynsmyndigheter:

• Konsumentverket, Box 48, 651 02 Karlstad, www.konsumentverket.se

• Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm, www.fi.se

• Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm, www.datainspektionen.se

Dessa myndigheter övervakar blanda annat att Nanoflex följer konsumentkreditlagen samt lag om avtalsvillkor i konsumentförhållanden.

Öppettider kundtjänst

Måndag – Fredag
08.00 – 17.00
  • Konkurrenskraftiga villkor!

  • Pengar samma dag!

  • Ingen UC!

  • Gratis ansökan!

  • Inga dolda avgifter!

  • Snabb hantering och besked direkt!

61-90 dagar,
välj själv!

Välj själv vilken dag du vill återbetala ditt snabblån. Betala endast för de dagar du behöver lånet. Ansök direkt på hemsidan eller ring en trevlig handläggare nu. Besked och pengar på kontot samma dag.
Välkommen!